RUBRIEKEN

Algemene voorwaarden van Medicall Life Support te Kesteren

1. Definities
 
1.1 Medicall Life Support: de vennootschap onder firma Medicall Life Support, gevestigd te Kesteren, gebruiker in de zin van art. 6: 231 BW.  
1.2 Wederpartij: de partij aan wie Medicall Life Support product(en) verkoopt, een aanbieding heeft gedaan danwel de partij met wie Medicall Life Support een overeenkomst is aangegaan of met wie Medicall Life Support in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst, danwel een wederpartij vormt in de zin van art. 6:231 BW.
1.3 Cursist: de deelnemer aan de door Medicall Life Support aangeboden opleiding(en).
1.4 Opleiding: een door Medicall Life Support aangeboden cursus of opleiding, alsook de hier aanverbonden herhalingstraining, c.q. opleiding
1.5 Product: een door Medicall Life Support geleverd product.
 
2. Toepasselijkheid
 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Medicall Life Support en de Wederpartij, waaronder aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door Medicall Life Support uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De toepasselijkheid van de door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.4 Indien Medicall Life Support niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Medicall Life Support in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 
3. Aanbiedingen en offertes
 
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Medicall Life Support kan niet aan haar aanbieding of offerte worden gehouden, indien de Wederpartij redelijkerwijze kan begrijpen dat de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Levertijden in offertes van Medicall Life Support zijn indicatief en geven de Wederpartij bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.4 Alle door Medicall Life Support geoffreerde prijzen en overige vergoedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige offertes en/of overeenkomsten.
3.6 Medicall Life Support is tot het moment van levering te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen met de meerkosten waarmee Medicall Life Support te eniger tijd wordt geconfronteerd wegens verhoging van in- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook op de verkochte zaken, kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, alsmede wegens prijsverhogingen van de door Medicall Life Support bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Indien de prijsverhoging meer dan 15% van de overeengekomen prijs bedraagt, is de Wederpartij bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, waarbij Medicall Life Support niet gehouden is tot betaling van enige (schade-)vergoeding.
3.7 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, is Medicall Life Support daar niet aan gebonden.
  
5.  Huur van apparatuur en/of trainingmiddelen
 
Voor het huren van apparatuur en/of trainingsmiddelen verwijzen wij naar de aparte hiervoor geldende bijlage “Huurvoorwaarden” die integraal onderdeel zijn van de Algemene Voorwaarden van Medicall Life Support VOF.
 
6. Opleidingen
 
6.1 Medicall Life Support zal zich naar beste vermogen inspannen om de met de Wederpartij of Cursist overeengekomen opleidings-en/of trainingsdoelstellingen te realiseren.
6.2 Bij annulering door de Wederpartij binnen 2 werkdagen voor de eerste cursusdag wordt 50% van het betreffende cursusbedrag in rekening gebracht, te vermeerderen met eventueel overeengekomen bedragen voor ontwikkeling en voorbereiding.
6.3 De Wederpartij is gerechtigd om in plaats van de opgegeven Cursist een ander door hem daartoe aangewezen persoon aan de opleiding deel te laten nemen, mits de aangewezen persoon aan de toelatingsvereisten voor de cursus voldoet. De Wederpartij dient zulks, uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van de cursus, schriftelijk onder aanduiding van de aangewezen persoon aan Medicall Life Support mede te delen.
6.4 Medicall Life Support behoudt zich het recht voor om een Opleiding te annuleren en/of te verplaatsen naar een andere datum/data of een andere locatie, waarbij de Wederpartij gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat er over en weer een bedrag aan schadevergoeding verschuldigd zal zijn. Medicall Life Support zal de betreffende Cursisten van de annulering en/of verplaatsing tijdig op de hoogte stellen.
6.5 Indien, in geval van overmacht, een training moet worden geannuleerd door Medicall Life Support, behoudt de Wederpartij het recht op een gelijkwaardige cursus. Medicall Life Support is in geval van overmacht geen (schade-)vergoeding verschuldigd aan de Wederpartij.
6.6 Medicall Life Support behoudt zich het recht voor een Cursist tijdens de Opleiding te verwijderen, indien deze onvoldoende inzet toont en/of andere Cursisten of docent stoort zonder dat dit de Wederpartij ontslaat tot betaling van de volledige cursusprijs.
6.7 Indien de cursuslocatie door de Wederpartij wordt verzorgd, dient de Wederpartij er voor zorg te dragen dat de locatie daartoe geschikt is.
6.8 Indien bij aanschaf van apparatuur en/of trainingsmiddelen opleiding of training onderdeel uitmaakt van de levering, hetzij als onderdeel van het product of hetzij een door Medical Life Support samengestelde aanbieding, diet deze opleiding of training binnen 6 maanden na aankoop gevolgt te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 
7. Prijzen en Betaling
 
7.1 Alle prijzen zijn in euro’s exclusief BTW en overige heffingen, exclusief verpakkingskosten, verzendkosten en verzekeringskosten, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
7.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Medicall Life Support aan te geven wijze in Euro’s, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen.  Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
7.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, tenzij anders overeengekomen, dient voor aanvang van de opleiding of cursus de volledige betaling van de cursusprijs te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de betreffende Cursist(en) niet gerechtigd is/zijn aan de Opleiding deel te nemen. Bij niet tijdige betaling van gevolgde cursussen, opleidingen of delen daarvan wordt certificering opgeschort totdat volledige betaling heeft plaats gevonden.
7.4 Bij overschrijding van de in artikel 7.2 genoemde termijn is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en is hij alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag tot het moment van algehele betaling van het verschuldigde bedrag.
7.5 Zonder opgave van redenen kan Medicall Life Support betaling vragen van de gehele of gedeeltelijke factuurwaarde, door middel van vooruitbetaling, contante betaling bij aflevering of d.m.v. een incasso opdracht door Wederpartij. 
7.6 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Medicall Life Support verschuldigde.
7.7 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Medicall Life Support echter hogere (buiten-)gerechtelijke kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de incassokosten rente verschuldigd.
 
8. Opschorting en ontbinding
 
8.1 Medicall Life Support is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen, voortvloeiende uit de met de Wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; -Na het sluiten van de overeenkomst Medicall Life Support omstandigheden ter kennis zijn gekomen, die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet na zal komen; -de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; -een omstandigheid ontstaat waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
8.2 Onverlet het bepaalde in art. 7.1 is Medicall Life Support bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
8.3 In geval van opschorting of ontbinding door Medicall Life Support op grond van de voorgaande leden, is Medicall Life Support op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan.
8.4 In geval van ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Medicall Life Support op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
8.5 Indien zich een situatie als in de voorgaande leden beschreven zich voordoet, behoudt Medicall Life Support zich het recht om schadevergoeding te vorderen, indien zij directe danwel indirecte schade lijdt.
 
9. Levering van producten
 
9.1 Levering geschiedt af bedrijf van Medicall Life Support. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Medicall Life Support deze bij hem aflevert of doet afleveren, danwel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
9.2 Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Medicall Life Support gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
9.3 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Medicall Life Support derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Medicall Life Support dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
9.4 Indien Medicall Life Support gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn pas aan op het moment dat de Wederpartij deze juist en volledig aan Medicall Life Support ter beschikking heeft gesteld.   
9.5 De overeengekomen levertermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Medicall Life Support door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Indien door overmacht de levering met meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel Medicall Life Support als de Wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Medicall Life Support slechts recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
9.6 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Wederpartij indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Medicall Life Support terug te zenden voor rekening en risico van de Wederpartij.
 
10. Recht van retour/afkoelingsperiode
 
10.1 De Wederpartij heeft het recht om een product binnen 7 dagen na levering zonder opgave van reden te
retourneren. m.u.v. speciaal bestelde producten. Er worden geen annuleringskosten berekend.
Alleen de kosten van het retourneren zijn voor rekening van de Wederpartij.
Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden geretourneerd.
10.2  Voorwaarden:
- Het product mag niet gebruikt en nog verkoopbaar zijn
- Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt en
derhalve maatwerk zijn.
- Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee Medicall Life Support met instemming van koper is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
 
11. Eigendomsvoorbehoud
 
11.1 Alle door Medicall Life Support in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Medicall Life Support totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Medicall Life Support gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Onder geleverde zaken vallen tevens de door Medicall Life Support geleverde cursusmaterialen.
11.2 De door Medicall Life Support geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, verpand danwel op enige andere wijze worden bezwaard danwel in het bezit van een derde worden gesteld.
11.3 De Wederpartij dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Medicall Life Support veilig te stellen. Indien derden rechten op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Medicall Life Support daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
11.4 De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek aan Medicall Life Support ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering is Medicall Life Support gerechtigd deze te ontvangen. De Wederpartij verplicht zich ertoe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dat kader nodig of wenselijk is.
11.5 Voor het geval Medicall Life Support haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Medicall Life Support en door Medicall Life Support aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Medicall Life Support zich bevinden en die zaken terug te nemen.
  
12. Garantie t.a.v. geleverde zaken
 
12.1 Medicall Life Support, staat in voor en garandeert de deugdelijkheid van de zaken die zij levert. Voor garantie afspraken wordt verwezen naar garantie bepalingen van de diverse fabrikanten van de apparatuur en of producten. Indien door Medicall Life Support aannemelijk kan worden gemaakt dat de instructies met betrekking tot montage, onderhoud, opslag en gebruik niet of niet juist door de Wederpartij zijn opgevolgd vervallen de geldende garantiebepalingen.
12.2 In geval van binnen de in het vorige termijn gebleken ondeugdelijkheid, is Medicall Life Support verplicht tot kosteloos herstel of vervanging van de zaak, ter keuze van Medicall Life Support.
12.3 De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Medicall Life Support, wijzigingen zijn aangebracht danwel getracht is deze aan te brengen door de Wederpartij of derden of indien de zaak is aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet is bestemd of indien het gebrek is ontstaan door weersinvloeden.
12.4 Op de garantie kan slechts schriftelijk, onder vermelding van het ordernummer, een beroep worden gedaan, binnen de in lid 1 bedoelde termijn en binnen 14 dagen na constatering van het gebrek, bij gebreke waarvan aan de Wederpartij geen recht toekomt op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Het gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk te worden beschreven door de Wederpartij, zodat Medicall Life Support in staat is adequaat te handelen. De Wederpartij dient de instructies terzake retournering aan Medicall Life Support ten behoeve van herstel of vervanging nauwlettend op te volgen.
12.5 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantietermijn voor de uitgevoerde garantiewerkzaamheden 3 maanden bedraagt.
12.6 Indien vast komt te staan dat een klacht zijdens de Wederpartij ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan aan de zijde van Medicall Life Support, waaronder in ieder geval de onderzoekskosten, geheel voor rekening van de Wederpartij.
12.7 Een beroep op de garantie schort een eventuele betalingsverplichting zijdens de Wederpartij niet op.
 
13. Aansprakelijkheid
 
13.1 Medicall Life Support is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Medicall Life Support is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.2 De Wederpartij dient de geleverde goederen bij aflevering te controleren op beschadiging, incompleetheid en/of andere manco’s aan de geleverde goederen en dit binnen 48 uur aan Medicall Life Support te melden
13.3 Medicall Life Support is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een Opleiding, tenzij aan Medicall Life Support opzet of grove schuld kan worden verweten.
13.4 Voorzover Medicall Life Support aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de order en in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering die door haar verzekeraar in voorkomend geval wordt uitgekeerd.
13.5 Medicall Life Support is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van Medicall Life Support aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. De Wederpartij dient de hoogte van de kosten alsmede de redelijkheid daarvan aan te tonen.
13.6 Medicall Life Support is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Hier wordt onder meer onder verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.7 De Wederpartij vrijwaart Medicall Life Support voor eventuele aanspraken van derden.
  
14. Intellectuele eigendom
 
14.1 Het door Medicall Life Support aan de Cursisten verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de Wederpartij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 omtrent het eigendomsvoorbehoud. Het intellectueel eigendom van de training, het cursusmateriaal en documentatie blijven bij Medicall Life Support.
14.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Medicall Life Support is de Wederpartij niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
 
15. Geschillen en toepasselijk recht
 
15.1 De rechter in of nabij de vestigingsplaats van Medicall Life Support is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Medicall Life Support het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Medicall Life Support partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Versie 1:2